zhvillimi

Trajnimi dhe zhvillimi në organizata

Burimet njerëzore janë një pjesë e rëndësishme e përmbajtjes së kësaj faqeje për shkak të ndikimit të madh që ato kanë nëpër organizata dhe sidomos në kompanitë shqiptare, ku shumë pak bëhet për zhvillimin e tyre. Në vazhdim, do të shkruaj rreth trajnimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore. Edhe pse trajnimi përmendet shpesh në një…

menaxher i shekullit te ri

Karakteristikat e menaxherit të shekullit të ri

A ka ndonjë ndryshim në stilin e menaxhimit me kalimin e kohës? Teorikisht stilet kanë secili emrin e tyre përgjatë evoluimit të sjelljes së menaxherëve. Që nga menaxhimi klasik, ai shkencor i Taylorit, ai burokrat i Webberit dhe deri tek menaxhimi bashkëkohor ose ai që bazohet tek marrëdhëniet njerëzore. Teorikisht të gjithë menaxherët e shekullit…

ethics-sign

Pse i duhet një organizate Kodi i Etikës?

Një kod etike është një dokument thelbësor për çdo organizatë dhe sidomos bizneset, pasi çështjet e etikës mund të çojnë kompanitë drejt problemeve me konsumatorët, me organizatat partnere apo me autoritetet qeveritare. Krijimi i një kodi etike thjeshtëzon vendim-marrjen në të gjithë nivelet e organizatës duke zvogëluar ambiguitetin dhe relativitetin e pikëpamjeve individuale mbi standardet…

leter-anonime

Reagimi i menaxherëve ndaj akuzave anonime.

Supozojmë se drejtori ekzekutiv i përgjithshëm i një organizate (CEO), ose një menaxher i lartë merr një ankesë anonime që i drejtohet një departamenti, punonjësi apo menaxheri më të ulët. Ka dy gjëra që ai mund të bëjë: Të mbledhë të gjithë departamentin e përfshirë në atë letër, të lexojë ankesën, dhe dhe të pyesë…